Flat-Bottom Targets

Part NameDim ADim BDim CDescriptionQty
24104.301.251.508 Gauge
2906-86.001.602.208 Gauge
2401-FL-2004.001.202.0011 Gauge
2405-FL-2005.001.352.008 Gauge
2406-FL-2005.001.352.0011 Gauge
24404.2512.50Returned Edge/11 Gauge
2406-FL-2505.001.252.5011 Gauge
2409-8-FL-2506.002.752.508 Gauge
26105.251.251.5011 Gauge
2440-.254.251.182.501/4"
24745.001.002.00Recessed Square Bottom/11 Ga.
24755.251.702.00Recessed Square Bottom/11 Ga.
<- Back